OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

2019-07-23

Ogłoszenie nr 510145779-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 547437-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540093699-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, Krajowy numer identyfikacyjny 26001607000000, ul. ul. Strażacka  5, 26-070  Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 39 14 020, e-mail sekretariat@zslopuszno.pl, faks 41 39 14 020.

Adres strony internetowej (url): www.zslopuszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w roku szkolnym 2019/2020 w formie zakupu biletów miesięcznych. 1) Liczbę uczniów uprawnionych do dowozów zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ. 2) Szczegółowe informacje o trasach dowozów zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Godziny dowozów i odwozów mogą po uzgodnieniu ulegać zmianie – na podstawie pisemnego zawiadomienia bez konieczności wprowadzenia aneksu do umowy. 3) Trzy razy w semestrze dowozy i odwozy na wskazane imprezy szkolne organizowane przez placówkę objętą dowozami na trasach zgodnych z dowozem dzieci do szkoły. Szczegółowy harmonogram dowozów i odwozów dot. godzin i dni w tygodniu zostanie uzgodniony pisemnie w trakcie roku szkolnego i może ulegać zmianie. 4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych własnych i odpowiadających wymogom określonym w ustawie o transporcie. Dowozy i odwozy uczniów muszą być realizowane pojazdami oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) Usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r, poz. 58 ze zm.) i ustawy o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 1990 z późn. zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 6) Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących do wymagań danej trasy. 7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. 8) Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, co najmniej 5 dni przed ich zaistnieniem. W dniach innych niż dni nauki szkolnej – rekolekcje, odpracowywania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp., których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego – według rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym. Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Wielkości grup dzieci jednocześnie przewożonych oraz długości tras należy przyjąć w ramach własnego wyliczenia wartości usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość uczniów dowożonych z poszczególnych w/w miejscowości może ulegać zmianie w okresie semestralnym i rocznym. W związku z powyższym w formularzu ofertowym wykonawca musi podać cenę za przewóz 1 ucznia na poszczególnych trasach opracowanych przez Wykonawcę w skali 1 miesiąca (biletu miesięcznego). Dziennie autobusy będą musiały przejechać te trasy przynajmniej dwa razy, uzależnione będzie to od czasu rozpoczęcia jak i zakończenia lekcji w poszczególnych klasach i szkołach. Dane te zostaną przekazane przez dyrektora placówki, wybranemu w przetargu Wykonawcy. Rozkłady jazdy oraz przystanki będą dokładnie ustalone z Wykonawcą wybranym w przetargu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu niezwłocznie (nie dłużej jednak niż w ciągu 25 minut) zapewnił autobus zastępczy na własny koszt. Wykonawca będzie dyspozycyjny w przypadku losowych zmian czasowych godzin dowozu i odwożenia uczniów ze szkoły. Sprawdzenie tożsamości uczniów uprawnionych do przejazdu na poszczególnych trasach odbywać się będzie na podstawie legitymacji szkolnej lub imiennego dokumentu wystawionego przez Wykonawcę dla każdego ucznia na trasę przewozu. Szczegółowy harmonogram, zawierający godziny odjazdów i przyjazdów oraz przystanków Zamawiający dostarczy Wykonawcy zgodnie z organizacją pracy szkoły po ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych i odwożonych z poszczególnych miejscowości. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 400179.87

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe - Przewóz Osób MARCO POLO Marek Miśta

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Łopuszno ul. Żwirowa 7

Kod pocztowy: 26-070

Miejscowość: Łopuszno

Kraj/woj.: świętokrzyskie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 390456.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 390456.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 425952.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Data wprowadzenia 2019-07-23 08:51:59, ilość odsłon 80
Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut
skup aut szczecin