NASZA SZKOŁA MA 100 LAT !

2019-11-13

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.”

Jan Zamoyski

 

NASZA  SZKOŁA  MA 100 LAT !

 

Przygotowania do uroczystości

         8 listopada Szkoła Podstawowa w Łopusznie, od 13 lat nosząca imię Jana Pawła II, obchodziła jubileusz 100- lecia istnienia.  Uroczystość została poprzedzona kilkumiesięcznymi przygotowaniami. Składały się na nie różnorodne działania. Wydano książkę ukazującą dorobek szkoły na przestrzeni wieku. Zakupiono nowy sztandar, gdyż placówka w związku z reformą edukacji po raz kolejny zmieniła nazwę, oraz wmontowano nową tablicę pamiątkową na frontowej ścianie budynku. Wykonano także plansze ścienne obrazujące dzieje szkoły na starych fotografiach oraz kalendarium ostatniej dekady. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych: najmłodsi malowali szkołę marzeń, posługując się różnymi technikami, starsi projektowali logo szkoły. Przeprowadzono także konkurs literacki „Wiersz dla mojej szkoły” – nagrodzone w konkursie utwory zostały opublikowane w wydanej książce. Opracowano prezentację multimedialną na temat historii szkoły, z  którą uczniowie zapoznawali się na lekcjach wychowawczych. W oddziałach przedszkolnych również przeprowadzono konkursy plastyczne oraz zorganizowano zabawę taneczną połączona z degustacją ogromnego urodzinowego tortu.

          W tygodniu poprzedzającym uroczystości jubileuszowe cała społeczność szkolna zrobiła sobie zdjęcie z drona. Wszyscy uczniowie i nauczyciele zgromadzili się na „Orliku”, gdzie ułożono napis „100 LAT”. Zdjęcia i film opublikowano na stronie internetowej szkoły, natomiast dwa najciekawsze ujęcia wydrukowano na ogromnych planszach, na których uczniowie z radością się odszukują.

 

Msza św. w kościele parafialnym

        Uroczystości jubileuszowe 8 listopada rozpoczęły się przemarszem społeczności szkolnej  spod budynku szkoły do pobliskiego kościoła parafialnego. Kolumnę prowadziła  Orkiestra Dęta OSP w Łopusznie. Uczniowie radośnie wymachiwali niebieskimi chorągiewkami przygotowanymi specjalnie na tę okazję. W kościele podczas mszy św. przedstawiciele rodziców: p. Katarzyna Soboń-Knap i p.  Rafał Sypniewski poprosili ks. dziekana Ireneusza Jakusika o poświęcenie sztandaru. Po obrzędzie  chorąży p. Mariusz Łuszczyński w asyście pań: Anny Perz i Anny Kalety zaprezentowali nowy sztandar, maszerując wzdłuż głównej nawy kościoła.

       Kazanie podczas mszy św. wygłosił ks. dziekan. Odniósł się w nim do pięknych kart  historii szkoły, szczególnie dużo miejsca poświęcając okresowi okupacji, kiedy to w Łopusznie prowadzono tajne nauczanie. Żyją jeszcze niektórzy uczniowie tajnych kompletów, którzy z sentymentem wspominają swoją nauczycielkę, Natalię Żurowską – Machałową, ps. Hanka, żołnierza AK.

 

Odsłonięcie tablicy, przekazanie sztandaru

       Po mszy św. rozpoczęła się druga część uroczystości. Przed budynkiem szkoły odsłonięto i poświęcono  tablicę pamiątkową z nową nazwą szkoły. Tablicę odsłonili:
p. wicemarszałek Renata Janik, p. wicekurator Katarzyna Nowacka, p. wójt Irena Marcisz, p.  przewodnicząca Rady Rodziców Anna Perz, ks. dziekan Ireneusz Jakusik
, dyrektor szkoły. Następnie delegacja pedagogów złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą nauczycielom tajnego nauczania podczas II wojny światowej.

      Hala sportowa szkoły tego dnia wypełniła się po brzegi. Dostojnie prezentowały się poczty sztandarowe: Związku Żołnierzy AK, Ochotniczej Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu Szkół oraz poczty  SP im. Jana Pawła II w Łopusznie:  rodziców z nowym sztandarem i uczniów ze sztandarem „starym”.

      Po odśpiewaniu hymnu przy akompaniamencie orkiestry p. dyrektor Krzysztof Kumański powitał gości, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość. W szacownym gronie znaleźli się: ks. dziekan Ireneusz Jakusik, ks. prałat Wiesław Stępień z Wiślicy,  senator RP p. Krzysztof Słoń,  wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego p. Renata Janik, radni powiatu kieleckiego pp.: Krzysztof Soboń i Krzysztof Smolarczyk,  wicekurator Kuratorium Oświaty w Kielcach  p. Katarzyna Nowacka,  wójt gminy Łopuszno
p. Irena Marcisz, zastępca wójta p. Wiesław Gałka,  wójt gminy Piekoszów p. Zbigniew Piątek, prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP p. Wanda Kołtunowicz, zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego p. Kazimierz Pasternak.

      Równie serdecznie słowa powitania p. dyrektor skierował do kierowników jednostek samorządowych, do dyrektorów szkół w gminie Łopuszno, a także do dyrektor SP w Zajączkowie p. Małgorzaty Bernat, która  dzieliła się  doświadczeniami ze zorganizowanej wcześniej uroczystości 100- lecia swojej szkoły. 

      Wyrazy wdzięczności za przybycie zostały skierowane do licznie reprezentowanej grupy emerytowanych pracowników szkoły, którzy, co mocno podkreślał dyrektor, pracowali na bogaty dorobek placówki, oraz do absolwentów, rodziców i przyjaciół szkoły.

      W kolejnej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru. Rodzice za pośrednictwem p. dyrektora ofiarowali sztandar uczniom. Został on zakupiony ze składek rodziców i sponsorów, którzy wykupywali przygotowane na ten cel „cegiełki”. Pan dyrektor ucałował sztandar, a następnie przekazał go uczniom ze słowami: „Drodzy uczniowie! Przekazuję Wam ten sztandar jako zobowiązanie do postawy godnej ucznia i młodego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.”

      Po komendzie: „Do ślubowania!”, uczniowie odnowili ślubowanie na sztandar szkoły, powtarzając za p, wicedyrektor Teresą Mazur słowa roty, miedzy innymi: „Ślubujemy sumiennie wypełniać swoje obowiązki i zdobywać wiedzę, by jak najlepiej przygotować się do przyszłej pracy dla dobra naszej ojczyzny”.

      Podczas uroczystości wspomniano także tych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy poświęcili szkole wiele lat swojej pracy, ale nie doczekali jubileuszu. Uczczono ich pamięć,  wyczytując imiona i nazwiska  przy akompaniamencie werbla podczas Apelu Pamięci.

 

Wyróżnienia i podziękowania

       Organizatorzy uroczystości postanowi wyróżnić i podziękować tym osobom, które na trwale zapisały się w jej historii. Otrzymali oni specjalnie  przygotowane na tę okazje grawery, na których przeczytać można było znaną od wieków, ale ciągle aktualną  myśl Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.”

      Do ich wręczania porosił gości: p. wicekurator Katarzynę Nowacką, p. wicemarszałek Renatę Janik, p. wójt Irenę Marcisz.

     Wyróżniono w pierwszej kolejności żyjących jeszcze uczniów – uczestników tajnego nauczania, dla których zdobywanie wiedzy w trudnym okresie hitlerowskiej okupacji wiązało się z ryzykiem utraty życia: p. Krystynę Łuszczyńską, p. Kazimierę Zimną, p. Wandę Szuster, ks. Józefa Wojdę.

            Pan dyrektor podkreślił, że w 100- letniej historii  uczyło  w szkole wielu znakomitych pedagogów i my, ich spadkobiercy winniśmy im wdzięczność. Postanowiono szczególnie podziękować najstarszym spośród nich, którzy w łopuszańskiej szkole przepracowali co najmniej 30 lat. Takim, a często nawet dłuższym stażem pracy w tej placówce  pochwalić się mogą kolejni wyróżnieni: p. Barbara Klimczak – Kozieł - polonistka (33 lata), p. Helena Zbroszczyk - nauczanie początkowe (30 lat), p. Aleksandra Jarząbek – nauczanie początkowe (30 lat), p. Józefa Nowacka – nauczanie początkowe (31 lat), p. Bogumił Nowacki - muzyk (30 lat).

            Szkoła nie mogłaby prawidłowo funkcjonować, gdyby nie pracownicy obsługi i administracji. Pan dyrektor podziękował p. Marii Palacz, szkolnej woźnej w latach 1978 – 2005,  p. Stanisławie Kalecie, intendentce w latach 1990 – 2005  oraz pracującej w sekretariacie w latach 1968 – 2004 p. Irenie Czerwińskiej.

            Z kolei wyróżnieni zostali pedagodzy, którzy w łopuszańskiej szkole pełnili funkcje kierownicze. Nazwy stanowisk dobitnie świadczą o tym, jak zmieniała się struktura organizacyjna szkolnictwa w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Podziękowania otrzymali: p. Irena Kwaśniak – zastępca kierownika w latach 1971 – 1972 oraz p.o. kierownika w latach 1972 – 1973;  p. Bogumił Gad – Gminny Dyrektor Szkół w latach 1973 – 1979; p. Genowefa Zasada – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w latach 1975 – 1982; p. Henryk Karliński – Gminny Dyrektor Szkół w latach 1979 – 1982; p. Feliks Pawelec – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w latach 1979 – 1981; p. Janina Zawada – zastępca dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej (ZSG) w latach 1982 – 1984, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w latach 1984 – 1989; p. Marianna Oleśkiewicz – inspektor Oświaty i Wychowania w latach 1984 – 1990;  p. Edward Iwański – zastępca dyrektora ZSG w latach 1982 – 1983; p. Michał Górski – zastępca dyrektora ZSG w latach 1983 – 1984; p. Joanna Pawelec – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w latach 1992 – 1999, zastępca dyrektora Zespołu Szkół w latach 1999 – 2004; p. Elżbieta Oleksiewicz – zastępca dyrektora Zespołu Szkół w latach 2004 – 2015; p. Bogumiła Kamińska – zastępca dyrektora Zespołu Szkół w latach 2012 – 2017, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w latach 2017- 2019; p. Teresa Mazur – zastępca dyrektora Zespołu Szkół w latach 2015 - 2017, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej od 2017 do chwili obecnej. 

            Wśród kierujących szkołą w minionym stuleciu zupełnie wyjątkową postacią jest pełniący obecnie funkcję dyrektora p. Krzysztof Kumański, choćby ze względu na najdłuższy staż dyrektorski w dziejach szkoły. W latach 1989 – 1992 pełnił funkcję zastępcy ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej śp. Mieczysława Chwedziaka.  Dyrektorem  jest od września  1992 r., pełni więc swój urząd 28. rok,  W maju 2019 roku wygrał  kolejny konkurs na dyrektora, a że kadencja liczy pięć lat, ma  szansę staż ten jeszcze wydłużyć. Kierował szkołą, kiedy podlegała ona wyłącznie kuratorium oświaty, następnie od 1999r. potrafił skutecznie współpracować   z kolejnymi, czterema wójtami, którzy obecnie są organem prowadzącym  szkoły.

            Pan dyrektor potrafi dobrze współpracować również z rodzicami. To najlepsi sprzymierzeńcy nauczycieli w procesie edukacji. Szkoła docenia ich zaangażowanie w przedsięwzięcia podejmowane przez placówkę. Postanowiono wyróżnić tych rodziców, którzy w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat pełnili funkcję przewodniczących Rady Rodziców: p. Tadeusza Górala, p. Wiesławę Bober, p. Bożenę Sochacką, p. Apolonię Skrzypczyk, p. Justynę Petrus, p. Mariusza Karendała oraz obecną przewodniczącą p. Annę Perz.

            W stuletniej historii szkoły jej mury opuściło kilka tysięcy absolwentów. Nauczyciele wierzą, że  szkoła wiele ich nauczyła i pomogła odnieść sukces w dorosłym życiu, jakkolwiek nie byłby ten sukces definiowany.  Ta wiara bowiem, w sens swoje pracy, pozwala rzetelnie i z oddaniem ja wykonywać. Postanowiono jednak z tych tysięcy osób wybrać grupę Absolwentów Wybitnych. W gronie tym znaleźli się: p. wójt Irena Marcisz – wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownicy, a następnie dzisiejszego Powiatowego Zespołu Szkół, od 2014 roku pełni funkcję wójta gminy Łopuszno, w wyborach samorządowych w 2018r. zdeklasowała rywali, uzyskując 72% poparcia w pierwszej turze; ks. prałat Wiesław Stępień – wieloletni misjonarz na Ukrainie, obecnie dziekan dekanatu Wiślica, prałat oraz kustosz Bazyliki Wiślickiej; podpułkownik rezerwy mgr inż. Mirosław Węgłowski – ostatnio służył w 11. Pułku Walki Radioelektronicznej w Legnicy, będąc szefem logistyki i zastępcą dowódcy; młodszy inspektor Grzegorz Perz – od 2004r. Naczelnik Wydziału Organizacji Dydaktyki Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w 1997 i w 1999r. dowodził pododdziałami policji zabezpieczającymi pielgrzymki w Polsce Jana Pawła II, w 2012r. pracował w policyjnym centrum dowodzenia, zabezpieczając Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej; p. Zbigniew Serafin- pracował w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, przez ostanie 10 lat służby pełnił obowiązki rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiej PSP w Kielcach, na emeryturze jest aktywny jako STAND – UPER na koncertach edukacyjno – rozrywkowych pt. „Nie pali się”; p. Józef Kałuża – przepracował 49 lat, w 40  na stanowiskach kierowniczych, wieloletni prezes GS samopomoc Chłopska w Koniecpolu oraz przewodniczący Rady Miasta i Gminy Koniecpol, burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol przez 5 kadencji; p. Karol Andrzej Ptak – lekarz, zdobył specjalizację I i II stopnia chorób wewnętrznych oraz specjalizację kardiologa, reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej lekarzy w Szkocji; p. Ireneusz Krawczyński – pełnił funkcje asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, następnie był sędzią w Sądzie Rejonowym w Opatowie, od 1 listopada 2018r. Prezes Sądu Rejonowego w Sandomierzu, doradca z ramienia Polski w Międzynarodowym Trybunale Praw człowieka i Obywatela, gdzie zajmuje się ochroną dzieci oddanych w piecze zastępczą; p. Jarosław Sochacki- naukowiec zajmujący się komórkami macierzystymi, w 2008r. obronił doktorat w Hiszpanii, następnie wyjechał do Brazylii, gdzie pracował w Brazylijskim Narodowym Laboratorium Komórek Macierzystych i Embrionalnych, obecnie kontynuuje prace naukową w stolicy Hiszpanii, Madrycie; p. Zbigniew Piątek kolarz i samorządowiec, dwukrotnie wystąpił w Igrzyskach Olimpijskich w  1992r. w Barcelonie, w 2000r. w Sydney, 11 razy uczestniczył w Wyścigu Pokoju i w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Polski zdobył 8 złotych, 8 srebrnych i 2 brązowe medale, od 2013r. wójt gminy Piekoszów; p. Stanisław Marian Kowalski – śpiewak operowy, tenor, występował na deskach czołowych scen muzycznych w Londynie, Berlinie, Wiedniu, Mediolanu, Nowego Jorku, a także w Japonii, Korei Południowej i Brazylii; p. Krzysztof Aleksander Soboń- biznesman, w 1992 roku założył firmę transportową, której jest współwłaścicielem i prezesem, spółka specjalizuje się w transporcie krajowym i międzynarodowym, zatrudnia 125 pracowników, drugą kadencję pełni funkcję radnego powiatu kieleckiego.

            Po wręczeniu podziękowań oraz statuetek Wybitnego Absolwenta zaproszeni goście mogli zabrać głos. W swoich wystąpieniach gratulowali społeczności szkolnej pięknego jubileuszu, podkreślali, jak ważną rolę w ich życiu odegrali nauczyciele.  Zwracając się do uczniów podkreślali wartość wykształcenia i szkoły w formowaniu młodego, światłego pokolenia Polaków. Pani wójt Irena Marcisz z sentymentem wspominała swoich nauczycieli, między innymi nauczyciela muzyki, pana Bogumiła Nowackiego, bo o mało nie została piosenkarką (!), dziękowała wszystkim pedagogom, których spotkała na swojej drodze, a zwracając się do uczniów, stwierdziła, że uczą się we wspaniałej szkole.           

         Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie i goście obejrzeli program artystyczny. Jak zwykle w łopuszańskiej szkole stał na wysokim poziomie: dojrzała, aktorska recytacja,  chwytające za serce piosenki i dynamiczne układy taneczne na tle pięknej scenografii. Widzowie długo bili brawo. A potem p. dyrektor zaprosił gości na pierwsze piętro. Tam wpisywano się do księgi pamiątkowej, wbijano symboliczne gwoździe, można było kupić książkę „100 lat Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie”, obejrzeć okolicznościowe wystawy, kroniki szkolne, prezentacje multimedialne. A po tej obfitej uczcie dla ducha skosztować pysznych pierogów, bigosu, pomyszkować po „wiejskim stole” z wędlinami, a na deser spróbować wyszukanych ciast upieczonych przez mamy naszych uczniów.

            Dyrekcja i pracownicy szkoły dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania jubileuszu. W takich momentach przekonujemy się, jak wielu szkoła ma przyjaciół. A że tak wielu… Ich listę zamieścimy w kolejnym artykule.

Agnieszka Palacz

https://youtu.be/47TA7yPqBgU

Data wprowadzenia 2019-11-13 15:59:02, ilość odsłon 548
Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut
skup aut szczecin
najlepszy ortopeda warszawa