Szanowni Rodzice!

2020-05-22

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą brać udział w konsultacjach indywidualnych lub grupowych.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych dotyczące organizacji zajęć:

 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o 2.
 • Dyrektor szkoły wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone
 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
 • Nauczyciel/opiekun uczniów zwraca im uwagę, aby często i regularnie myli ręce.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
 • Jeżeli uczeń korzysta z biblioteki szkolnej, należy wcześniej zapoznać go ze szczegółowymi zmienionymi zasadami wypożyczania książek.
 • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 • Uczeń zachowuje dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Po zakończeniu zajęć uczniowie muszą przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania przez grupę z szatni.
 • W drodze do i ze szkoły uczeń powinien korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, niezwłocznie ręce myje ciepłą wodą i mydłem..
 • Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny; nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
 • Nauczyciel zwraca uwagę ucznia na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń musi pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
Data wprowadzenia 2020-05-22 12:32:20, ilość odsłon 124
Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut
skup aut szczecin