Wytyczne do egzaminu klas VIII

2020-06-14

Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice

W dniach : 16-18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) ósmoklasiści zdawać będą egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej.

16 czerwca 2020 – język polski

17 czerwca 2020 r. – matematyka

18 czerwca 2020 r. – język obcy nowożytny

W związku z powyższym zamieszczamy szereg wytycznych przeciwepidemicznych, jakie przygotowali  Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną.

Wytyczne te przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły bezpieczne warunki, a dyrekcji pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Przypominamy, że w dniu egzaminu zdający uczniowie winni zgłosić się do szkoły o godzinie 8:30.

1.1.       Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.       Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.       Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4.       Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)       Zdający,

2)       osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),

3)       inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

4)       uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,

5)       pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych (jeśli wystąpi taka konieczność).

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.5.       Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

1.6.       Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7.       Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.8.       Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

1.9.       Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających

1.10.   Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2)       wychodzi do toalety,

3)       kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

1.11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w   przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

1.11.   Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy.

Data wprowadzenia 2020-06-14 17:03:38, ilość odsłon 241
Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut
skup aut szczecin
najlepszy ortopeda warszawa