Dowóz uczniów 2020/2021

2020-07-30

Ogłoszenie nr 568183-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w roku szkolnym 2020/2021 w formie zakupu biletów miesięcznych”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, krajowy numer identyfikacyjny 26001607000000, ul. ul. Strażacka  5 , 26-070  Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 39 14 020, e-mail sekretariat@zslopuszno.pl, faks 41 39 14 020.

Adres strony internetowej (URL): www.zslopuszno.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.zslopuszno.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za posrednictwem posłańca

Adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie, ul. Strażacka 5, 26-070 Łopuszno

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w roku szkolnym 2020/2021 w formie zakupu biletów miesięcznych”

Numer referencyjny: SP-41.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zamówienie obejmuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, oraz ich rozwóz po odbytych zajęciach szkolnych po trasach określonych w załączniku.

2. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy na podstawie biletów miesięcznych, zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475).

3. Usługa świadczona będzie w trakcie trwania roku szkolnego 2020/2021 tj. od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r., codziennie w dni nauki szkolnej, bez: ferii zimowych, dni świątecznych oraz dni, gdy nie jest możliwa realizacja umowy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania.

4. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z harmonogramem ustalonym na dzień odpracowywany.

5. Linie komunikacji muszą być tak zorganizowane, aby umożliwiały bezpieczną, wygodną i zgodną z planem lekcji w poszczególnych szkołach realizację usługi.

6. Każde dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania.

7. Przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy autobusy Wykonawcy muszą być pojazdami dopuszczonymi do ruchu, które spełniają warunki techniczne wymagane przepisami ruchu drogowego. Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia muszą posiadać wszelkie wymagane kwalifikacje i uprawnienia (w tym m.in. ważne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż), co umożliwia bezpieczną realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli autobusów przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy oraz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia (kierowców) bez uprzedniego zawiadomienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu, niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym na koszt Wykonawcy w sytuacji wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu.

8. Do realizacji ww. usług transportowych Przewoźnik podstawi autobusy umożliwiające odpowiednie warunki przewozu zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1983 z późn. zm.). W przypadku awarii autobusu Przewoźnik podstawi inny nie obciążając dodatkowo Zamawiającego (Usługobiorcy).

9. Kierowca autobusu nie może być opiekunem uczniów.

10. W każdym autokarze, na każdej trasie przewozu Wykonawca zadania musi zapewnić bezpłatne miejsce dla opiekuna.

11. Opiekę nad uczniami w trakcie przewozów zapewnia Zamawiający - zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

12. Opiekun sprawuje opiekę i kontroluje przejazd dzieci korzystających z przewozów.

13. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów korzystających z przewozów od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich w szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurującemu. Podczas rozwozów opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem.

14. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o planowanej zmianie w zakresie pojazdów oraz kierowców - telefonicznie i pisemnie przed dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.

15. Wykonawca ponosi koszty organizacji linii komunikacji (uzyskanie zezwoleń, zamieszczenie rozkładu jazdy, itp.). Ustalenie linii komunikacyjnych, rozkładu jazdy i miejsc usytuowania przystanków musi być uzgodnione z Zamawiającym.

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub (i) mieniu wynikłe w trakcie lub w związku z realizowaną umową. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.

17. W przypadku awarii pojazdu wykonującego przewozy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autobusu zastępczego o parametrach jak autobus ofertowy. Pojazd zastępczy musi być podstawiony w nieprzekraczalnym czasie zaoferowanym w ofercie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa.

18. W przypadku zaistnienia po stronie Wykonawcy, czasowych, niemożliwych do przezwyciężenia trudności w realizacji przedmiotu umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Zastępcze wykonanie usługi przez inny podmiot może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego, na zasadach i warunkach określonych w umowie i ofercie Wykonawcy.

19. Wykonawca zapewni w okresie jesienno-zimowym przewóz dzieci autobusami ze sprawnym ogrzewaniem.

20. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi, jeżeli zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć ani zapobiec ich skutkom. O zaistnieniu takiej sytuacji Wykonawca musi niezwłocznie poinformować Zamawiającego i przekazać dowody na potwierdzenie tych okoliczności.

21. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy imienną listę uczniów dojeżdżających do poszczególnych szkół z poszczególnych miejscowości, najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji zamówienia w kolejnym miesiącu. W imieniu Zamawiającego listę mogą dostarczać dyrektorzy szkół.

22. Wykonawca dostarczy bilety miesięczne do szkół najpóźniej na 2 dni robocze poprzedzające miesiąc realizacji zamówienia.

23. Zamawiający (lub w jego imieniu dyrektor szkoły) niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o konieczności rozpoczęcia dowożenia ucznia w trakcie miesiąca, składając zamówienie na bilet miesięczny dla tego ucznia.

24. Wykonawca dostarczy bilet miesięczny w tym przypadku następnego dnia, po zgłoszeniu.

25. Bilety dostarczane będą do poszczególnych szkół. Ich przekazanie nastąpi w formie pisemnego protokołu.

26. Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych liniach w zależności od potrzeb zgłaszanych przez szkoły (podana liczba dzieci jest orientacyjna), zmiany przebiegu linii komunikacyjnych i rozkładu jazdy oraz wyznaczenia nowych przystanków.

27. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

28. W przypadku konieczności dokonania zmian w rozkładzie jazdy lub przebiegu linii komunikacyjnej Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, a ten dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie uwzględnić zgłoszone zmiany.

29. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w wolną sobotę, Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż 14 dni przed tym terminem.

30. Strony ustalają, że cena 1 biletu miesięcznego na daną odległość - dla danej części ustalona będzie w Formularzu Ofertowym.

31. Zaoferowana przez Wykonawcę cena 1 biletu miesięcznego ustalona zostaje na czas trwania umowy i nie ulegnie zmianie w okresie jej obowiązywania.

32. W przypadku zamówienia biletu miesięcznego:

a) do 15 dnia danego miesiąca, w którym zamówienie jest realizowane - jego cena wynosi 100% wartości biletu określonego w Formularzu Ofertowym, za wyjątkiem miesiąca lutego 2021 r., w związku z przewidzianymi feriami zimowymi trwającymi od 15 lutego 2021r. - 28 lutego 2021r. - wówczas cena biletu miesięcznego wyniesie 50% wartości biletu określonego w Formularzu Ofertowym dla poszczególnej szkoły i miejscowości;

b) od 16 dnia do końca danego miesiąca, w którym zamówienie jest realizowane - jego cena wynosi 50% wartości biletu określonego w Formularzu Ofertowym dla poszczególnej szkoły i miejscowości.

33. Z uwagi na możliwość zmiany liczby biletów miesięcznych dostarczonych Zamawiającemu na podstawie jego zapotrzebowania, zmianie może ulegać wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy.

34. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie ustalane w okresach miesięcznych jako suma iloczynów rzeczywiście dostarczonych biletów miesięcznych (na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego) i ceny brutto 1 biletu miesięcznego określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, dla poszczególnej szkoły i miejscowości.

35. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku zmiany liczby zapotrzebowanych biletów miesięcznych lub nie zamówienia żadnych biletów miesięcznych z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz zdalnego nauczania.

36. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT dla Zamawiającego za okresy miesięczne w terminie 7 dni od daty przekazania biletów miesięcznych.

37. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie złożonych faktur VAT oraz rozliczeń wystawianych raz w miesiącu, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego.

38. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony w w/w terminie.

39. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający płaci odsetki przewidziane przepisami prawa.

40. Płatność za usługę regulowana będzie w trybie polecenia przelewu na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

41. Wykonawca wystawia dla Zamawiającego oddzielne faktury za bilety miesięczne przekazane dla uczniów dla poszczególnych szkół.

42. Do faktury Wykonawca ma obowiązek załączyć rozliczenie zawierające wyliczenie należności za usługę. Rozliczenie musi być potwierdzone przez dyrektora szkoły.

43. Wykonawca odpowiada za szkodę, jaką poniósł Zamawiający wskutek opóźnienia lub odwołania kursu, jeżeli szkoda powstała z winy Wykonawcy.

44. Wykonawca odpowiada za przewożone rzeczy pasażerów w przypadku ich uszkodzenia lub utraty w czasie przewozu lub w okolicznościach pozostających w związku z przewozem.

 

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV:

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach     Okres w dniach           Data rozpoczęcia         Data zakończenia

                                                                            2020-09-01            2021-06-25

 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: - koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu ofert (załącznik Nr 7), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencyjne bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w okresie 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 50 000 zł brutto) - ,,Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 8). w wykazach należy podać: - Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami - Markę samochodu, typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 7.1. – 7.2. SIWZ: 1) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu ofert (załącznik Nr 7), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencyjne bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 50.000 zł. brutto) 2) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 8). W wykazach należy podać: • Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami • Markę samochodu, typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego. 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 6) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu ofert (załącznik Nr 7), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencyjne bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w okresie 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 50 000 zł brutto) - ,,Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 8). w wykazach należy podać: - Imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami - Markę samochodu, typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ, w którym znajduje się oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Łopusznie Numer rachunku: 60 8499 0008 0000 4864 2000 0008 Potwierdzeniem wpływu pieniędzy na konto jest wyciąg bankowy z rachunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria                                                                       Znaczenie

Cena brutto                                                                     60,00

Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego          40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-07, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

 

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia 2020-07-30 12:44:32, ilość odsłon 784
Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
lacucina
skup aut szczecin
najlepszy ortopeda warszawa