Procedura przyprowadzania dzieci podczas pandemii do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie

2020-09-01
  1. Rodzic/ opiekun prawny wchodzi do przedszkola wejściem od strony Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie.
  2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
  4. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego, za zgodą dyrektora może przebywać na terenie przedszkola  rodzic / opiekun z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). 
  5. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.
  7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
  8. Po wejściu do przedszkola dziecko ma mierzoną temperaturę (za pisemną zgodą rodzica).
  9. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko może wejść tylko do szatni, skąd dziecko udaje się do wyznaczonej sali.

10.  Dzieci do przedszkola nie przynoszą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

11.  Dziecko z jakimikolwiek symptomami choroby (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia. 

Data wprowadzenia 2020-09-01 11:09:33, ilość odsłon 134
Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
skup aut
skup aut szczecin
najlepszy ortopeda warszawa