ZASADY PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ)

2020-11-05

 

Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną  GIZ oraz MEN wydali zarządzenie o tym, iż od poniedziałku - 09.11.2020 roku - uczniowie klas 1-3 przechodzą na system zdalnego nauczania, dołączając tym samym do uczniów klas 4-8. 

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu uszczegółowione "Zasady zdalnego nauczania", które będą obowiązywać w klasach 1-8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. 

Prosimy z nimi się zapoznać i je respektować.

Dziękujemy.


ZASADY PRACY ZDALNEJ

(KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ)

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W ŁOPUSZNIE 

 

1.      Prowadzenie zajęć:

 • Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji.
 • Lekcje odbywają się poprzez aplikację TEAMS oraz e-dziennik Vulcan (w klasach 4-8 min. 80% lekcji odbywa się na żywo poprzez aplikację TEAMS, pozostałe mogą być prowadzone przy wykorzystaniu e -dziennika i komunikatorów).
 • W klasach 1-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych, uczniów (w porozumieniu z rodzicami wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania na żywo w wybranych wcześniej -  aplikacji, np. Zoom, Skype, inne  – jedna lekcja). Pozostałe zajęcia z wychowawcą są prowadzone przy wykorzystaniu strony szkoły oraz komunikatorów, np. Messenger i kontaktu telefonicznego). Język angielski oraz religia w klasach 1-3 są prowadzone - podobnie jak pozostałe edukacje.
 • W wypadku konieczności przejścia na funkcjonowanie zdalne - zajęcia w oddziałach przedszkolnych są prowadzone z wykorzystaniem materiałów zamieszczanych na dany dzień na stronie szkoły oraz z wykorzystaniem Messengera (obowiązuje specjalna klauzula RODO) i kontaktu telefonicznego.

2. Zajęcia specjalistyczne:

Rewalidacje, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem lub stacjonarnie – na prośbę rodzica, który zapewnia przywóz i odwóz ucznia oraz zabezpiecza go w podstawowe środki higieniczne: maseczka, rękawiczki.

3. Organizacja pracy zdalnej:

 • Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.
 • Lekcja właściwa przed komputerem trwa 30-35 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do ich dyspozycji.
 • W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz zamieszczają właściwe notatki – materiały dla uczniów.
 • Za każdym razem prowadzący lekcje - na bieżąco sprawdzają i odnotowują frekwencję w dzienniku elektronicznym (uwzględniają trudności techniczne uniemożliwiające uczniom udział w zajęciu).
 • W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.
 • Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.
 • Nauczyciele nie objęci kwarantanną mogą pracować – za zgodą dyrektora szkoły – w domu lub prowadzić lekcje z siedziby szkoły.

 • W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana. Wówczas nauczyciel może zamieścić na Teamsie, w dzienniku elektronicznym, na stronie szkoły, na Messengerze materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów, ale tylko ćwiczeniowe, powtórzeniowe.

 4. Obowiązki uczniów:

 • Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność – chyba, że wynika to z problemów technicznych niezależnych od ucznia.
 • O usprawiedliwionej nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun, podając jej przyczynę.

 

O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.

 

Data wprowadzenia 2020-11-05 20:08:39, ilość odsłon 539
Archiwalna wersja strony | Archiwum aktualności
lacucina
skup aut szczecin
najlepszy ortopeda warszawa